چطور از یک کلاهبردار شکایت کنم

روزانه هزاران نفر با مراجعه به نیروی انتظامی قصد شکایت از شخصی به جرم کلاهبراری را دارند. اما بهترین راه برای شکایت از کلاهبردار چیست؟

چطور-از چه راهی-از کجا-چگونه ...

چطور از یک کلاهبردار شکایت کنم

روزانه هزاران نفر با مراجعه به نیروی انتظامی قصد شکایت از شخصی به جرم کلاهبراری را دارند. کلاهبرداری یعنی؛ استعمال نام یا عنوان مجعول به قصد این که مؤسسات مجعول و اعتبارات موهوم را به طرف بقبولاند و او را به امور موهوم امیدوار یا از امور موهوم خائف سازد و بدین طریق وجه یا مالی از او بگیرد.

بعضی از ایالات در ایالات متحده آمریکا چهره و مشخصات فرد کلاهبردار را در وبگاه خود قرار می دهند.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز عکس کلاهبرداران را جهت اطلاع عموم در جراید منتشر می کند. روش انتشار عکس افراد تحت تعقیب در ایالات متحده آمریکا پیشینه طولانی دارد. به اعتقاد برخی، کلاهبرداران معمولاً افرادی شیک پوش، حراف و ولخرج هستند.

تعداد گام ها 6


مدارک مورد نیاز

مدارکی که از متهم دریافت کرده ،مدارک شناسایی شاکی

شخصی که مورد کلاهبرداری واقع شده است، باید مراتب را به دادسرای محل وقوع جرم اطلاع دهد. در عمل کلاهبرداری با توسل به وسایل و مقدمات لازم، شخص برای رسیدن به مال دیگری اقدام به فریب فرد مورد نظر و اغفال مال دیگری را می برد. شاکی پس از تنظیم شکایت کلاهبرداری باید به دادسرای محل وقوع جرم ( جایی که اموال وی برده شده است ) مراجعه نماید با طرح شکایت در دادسرا پرونده باید به نظر معاون دادستان برسد. معاون دادستان با بررسی شکوائیه پرونده را به شاکی می دهد که تمبر باطل نماید.

بسیاری از اشخاص تصور می کنند که برای شکایت کلاهبرداری باید به دادسرای محلی که متهم در آن زندگی می کند مراجعه نمایند در حالی که اینطور نیست باید بدانید در خصوص جرائم کیفری متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است.

مدارک مورد نیاز

مدارکی که از کلاهبردار دارد

بعد از ابطال تمبر توسط شاکی پرونده برای یک سری تحقیقات مقدماتی و گرفتن اظهارات شاکی، تحقیق از شهود معرفی شده به کلانتری محل وقوع جرم ارجاع می شود.کلانتری ملزم است دستورات لازمه و محوله را در مدت معینی انجام و پرونده را به دادسرا عودت دهد بعد از ارجاع پرونده و ثبت آن، پرونده به شعبه ارجاع می شود.

مدارک مورد نیاز

مدارک شناسایی شاکی به همراه اوراق پرونده

بازپرس پرونده در ابتدا به شاکی احضار می نماید که در شعبه حضور یابد (به وی ابلاغ میشود )و در خصوص شکایت از شاکی سوال می شود که از چه کسانی شکایت دارد و دلایل خود را ارائه نماید که در اینجا قاضی محترم با بررسی دلایل و مدارک متهم را احضار می نماید(با صدور ابلاغیه ). شخصی که به عنوان متهم در دادسرا وارد می شود بعد از اینکه قاضی پرونده اتهام نسبت داده شده را به وی تفهیم نمود برای اینکه ضمانتی وجود داشته باشد که متهم در دادسرا حضور داشته باشد متهم را با قرار قبولی آزاد می کند ( ماده ۱۳۲ ) و قرار بسته به میزان اتهام متفاوت است.

مدارک مورد نیاز

مدارکی که از شخص کلاهبردار در دست داریم

۱ قرار مجرمیت یا همان کیفر خواست : این قرار در جایی صادر می شود که شاکی دلایل و مدارک مبنی بر گناهکار بودن متهم ارائه نموده است و متهم دفاع محکمه پسندی از خود نکرده است در نهایت قاضی محترم جرم انتسابی کلاهبرداری را به متهم محرز و مسلم دانسته است و نهایتاً متهم را مجرم تشخیص داده است.

۲ قرار موقوفی تعقیب : این قرار معمولا وقتی صادر می شود که در مرحله مقدماتی یا متهم فوت نماید یا شاکی از شکایت خود صرف نظر نماید و رضایت شاکی خصوصی فقط در مورد جرائمی است که جنبه خصوصی دارد بنابراین در جرائمی مثل کلاهبرداری با گذشت شاکی خصوصی پرونده مختومه نخواهد شد و به پرونده رسیدگی می شود.

۳ قرار منع تعقیب : این قرار زمانی صادر می شود که اتهامی متوجه متهم نبوده و قاضی محترم جرم انتسابی را به متهم محرز ندانسته و یا اینکه جرم انتسابی از نظر قانون جرم نباشد که در اینجا بازپرس مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می نماید. بعد از صدور قرار منع تعقیب به طرفین ابلاغ می شود و شاکی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به قرار مربوطه اعتراض نماید.

مدارک مورد نیاز

کیفرخواست

بنابراین، چنانچه به نظر بازپرس وقوع جرم کلاهبرداری محرز و مسلم باشد پرونده را با صدور کیفر خواست به مجتمع قضائی ارسال می کند و توسط شعبه های کیفری رسیدگی خواهد شد و دادگاه کیفری پس از بررسی و تحقیق، ختم رسیدگی را اعلام و رأی را صادر می کند و این رأی در مدت ۲۰ روز قابلیت اعتراض را دارد.

مدارک مورد نیاز

کارت شناسایی شاکی و مدارکی که از شخص کلاهبردار در دست داریم

۱ نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی دقیق شکایت کننده ( شاکی )

۲ نام و نا خانوادگی، نام پدر، نشانی دقیق مشتکی عنه ( کسی که از او شکایت دارید )

۳ موضوع شکایت و عنوان مجرمانه

۴ دلایل و مستندات و اسامی و مشخصات گواهان (در صورت وجود )

۵ ضرر و زیان مالی که به وی وارد شده است.

۶ زمان وقوع جرم

۷ محل وقوع جرم

۸ شرح ماوقع

۹ امضاء شاکی