چطور از مزاحم تلفنیم شکایت کنم

مزاحم دارید و نمیدانید باید چگونه از شر این امر خلاص شوید؟ در اینجا ما شمارا با انواع روش های شکایت از مزاحم آشنا می کنیم.

چطور-از چه راهی-از کجا-چگونه ...

چطور از مزاحم تلفنیم شکایت کنم

ممکن است شما هم بسیار مشاهده نموده باشید که فردی با ایجاد مزاحمت برای خانمی از او سلب اسایش نموده باشد.حال یا بصورت مزاحمت خیابانی یا مزاحمت تلفنی و یا بصورت توامان.

از مصادبق مزاحمت تلفنی میتوان به سوت کشیدن، سکوت و سپس فوت کردن در گوشی بدون وقفه،فحاشی کردن و حرفای رکیک نثار مخاطب کردن،گاه خبرهای کذب و غیر واقعی به مخاطب دادن و تهمت های ناروا زدن که ممکن است عواقب وخیمی دربر داشته باشد.،دادن خبرهای کذب و تکان دهنده که بعضا باعث شوک آنی یا سنکوپ شدن می شود وآرامش خانواده ها را بر هم می زندو حتی ممکن است منجر به عزا و ماتم گردد و ...... اشاره نمود.

اداره حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۷۳ در این خصوص نظریه ای داده است که بیان میدارد:در مورد مزاحمت تلفنی چنانچه عمل مشتکی عنه (کسی که از او شکایت شده) فقط مزاحمت تلفنی باشد و همراه با جرم دیگری مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیک نباشد، در صورت احراز مزاحمت، تلفن مزاحم قطع می شود؛ اما چنانچه مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگر از قبیل فحاشی یا تهدید باشد، رسیدگی به بزه ارتکابی با دادگاه های عمومی محل خواهد بود.

تعداد گام ها 3


مدارک مورد نیاز

ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان،مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان،کپی شناسنامه و کارت ملی شاکی

ابتدا به تنظیم شکواییه در خصوص جرم مزاحمت تلفنی میپردازید.

مدارک مورد نیاز

ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان،مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان،کپی شناسنامه و کارت ملی شاکی

دادسرا موضوع شکایت را برای ادامه ی رسیدگی به کلانتری محل وقوع مزاحمت ارجاع میدهد.

مدارک مورد نیاز

ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان،مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان،کپی شناسنامه و کارت ملی شاکی

در این مرحله كلانتری از مخابرات تقاضای استعلام پرینت راکرده و بعد از مشخص شدن شماره تماس دادسرا به نشأنی و اسم صاحب خط تلفن أخطاریه ارسال میكند اگر مرتبه اول مراجعه نكرد برای مرتبه دوم اخطاریه ارسال میشود و در صورت عدم حضور و وجود ادله كافی دستور جلب صادر میشود و در صورت توهین علاوه بر مجازات مزاحمت تلفنی مجازات توهین هم مشمول شخص میشود