چطور از راننده مقصر در تصادفات شکایت کنیم

وقتی حادثه رخ می دهد نخستین گام در بررسی یک حادثه تصادف این است که مسبب اصلی تصادف کیست. در اینجا نحوه شکایت از مقصر را به شما توضیح میدهیم.

چطور-از چه راهی-از کجا-چگونه ...

چطور از راننده مقصر در تصادفات شکایت کنیم

وقتی حادثه رخ می دهد نخستین گام در بررسی یک حادثه تصادف این است که مسبب اصلی تصادف کیست. قانون در سوانح رانندگی کسی که حادثه مستقیما از فعل وی ناشی شده، مسئول و قابل تعقیب است و قانون جدید هم مانعی بر سر این مسئله ایجاد نکرده است.

در تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری بیان شده است:(مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست.) به عبارتی در حوادثی که مطالبه ضرر یا اخذ خسارت در تصادفات ناشی از آن مشمول قانون اصلاحی است، می توان علیه مقصر حادثه طرح دعوا کرد. مسبب حادثه به شخصی گفته می شود که مرتکب فعل قابل سرزنشی شده است.در واقع ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و ضرری به بار آید که در این صورت احتمال دارد شخص بی گناه، مسئول شناخته شود. پس مسئول جبران ضرر وارده همواره مقصر نیست.

تعداد گام ها 4


مدارک مورد نیاز

مدارک شناسایی از جمله شناسنامه و کپی آن و کپی کارت ملی ،کروکی صحنه تصادف

برای شکایت از راننده مقصر در تصادف جرحی که موجب به خسارت جانی شده است، باید با در دست داشت کروکی تصادف به دادسرا مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز

مدارک شناسایی از جمله شناسنامه و کپی آن و کپی کارت ملی ،کروکی صحنه تصادف ،برگه بیمه نامه

شاکی با در دست داشت کروکی تصادف به دادسرا مراجعه نموده و مراحل قانونی دیگر آن را همچون مراجعه به پزشکی قانونی طی نمود. در تصادفات جراحی علاوه بر دیه، مجازات های دیگری همچون حبس و یا پرداخت جزای نقدی نیز تعبیه شده است. بعد از تشکیل پرونده در دادسرا و ارائه ی مدارک مربوطه و نیز نامه ی پزشکی قانونی به انضمام مدارک و بیمه نامه، برگ بیمه ی مقصر در پرونده ضبط شده و پس از آن که مقام قضایی استعلام اصل بودن بیمه نامه را انجام داد، بیمه نامه ی مقصر و یا در صورت لزوم قرار متناسب پذیرفته می شود.

مدارک مورد نیاز

مدارک شناسایی از جمله شناسنامه و کپی آن و کپی کارت ملی ،کروکی صحنه تصادف ،برگه بیمه نامه،نظریه کارشناسی و پزشکی قانونی

پس از طی کردن مراحل قبلی پرونده به کارشناس ارجاع داده می شود و بعد از انجام تحقیقات محلی و شهادت شاهدان حاضر در محل و دریافت نظر کارشناس و بعد از اتمام دوره ی درمان و اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی، پرونده تکمیل شده و قرار جلب به دادرسی صادر میشود.

مدارک مورد نیاز

مدارک شناسایی از جمله شناسنامه و کپی آن و کپی کارت ملی ،کروکی صحنه تصادف ،برگه بیمه نامه،نظریه کارشناسی و پزشکی قانونی

بعد از اتمام دوره ی درمان و اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی، پرونده تکمیل شده و قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده ی مذکور به دادگاه کیفری 2 ارجاع می گردد. دادگاه نیز از طرفین دعوت کرده و با برگزاری جلسه، رای مقتضی را صادر می کند.

چه راننده خاطی باشد و چه با رعایت تمام قوانین از طرف وی این اتفاق ناگوار اتفاق افتاده باشد بیمه وظیفه دارد دیه ی متوفی یا فرد مصدوم را بپردازد. حتی اگر راننده فاقد گواهی نامه باشد یا در حین رانندگی مست باشد، بیمه این وظیفه را دارد که خسارت وارده را به زیان دیده و یا دیه را به وارث متوفی پرداخت کند. البته در این شرایط بیمه می تواند به راننده رجوع کند