چطوری ترکه را بین ورثه تقسیم کنیم

تمام روش های تقسیم ترکه بین وراث اینجاست.

چطور-از چه راهی-از کجا-چگونه ...

چطوری ترکه را بین ورثه تقسیم کنیم

ترکه در لغت به معنی میراث و مالی که از شخص متوفی بر جای می ماند می باشد و در اصطلاح حقوقی عبارت است از کلیه اموال و تعهدات (دارایی) متوفی که به مناسبت فوت او منتقل به اقارب می شود.
تقسیم ترکه یعنی تقسیم و تفکیک حصه هر یک از شرکاء مال مشاع معین، که از طریق تراضی آنها یا با حکم دادگاه صورت می پذیرد.بسیار دیده شده است که پس از فوت مورث بین خانواده او بر سر تقسیم اموال به جا مانده اختلافاتی به وجود می آید و بسیاری از این اختلافات به دلیل عدم آگاهی اشخاص ازشرایط و مراحل تقسیم ترکه می باشد.

تعداد گام ها 6


مدارک مورد نیاز

1-گواهی فوت و شناسنامه متوفی 2-کپی شناسنامه وراث 3-استشهادیه محضری 4- گواهی مالیات بر ارث

اولین مرحله جهت انجام امور تقسیم ترکه مشخص شدن اشخاصی است که از ماترک ارث می برند لذا مطابق قانون می بایست عملیات قانونی تحت عنوان انحصار وراثت انجام گیرد که این عملیات حقوقی خود دارای ضوابط و مقررات خاص و انحصاری می باشد و بسیار مهم و ضروری است که این ضواط رعایت گردد تا از تبعات قانونی آن جلوگیری شود. اشخاص که می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت دهند عبارتند از وراث متوفی، هر شخص ذینفع به جز وراث، کسانی که از متوفی طلبکار بوده اند، وصی و اشخاصی که از طرف وراث مالی از ماترک به آنان منتقل شده باشد. لازم به ذکر است چنانچه انحصار وراثت به نحوی باشد که به ضرر وراث یا ذینع های دیگر صادر شده باشد این اشخاص می توانند از طریق قانونی به آن اعتراض نمایند.

نحوه اخذ گواهی انحصار وراثت 1-گواهی فوت و شناسنامه متوفی 2-کپی شناسنامه وراث 3-استشهادیه محضری 4- گواهی مالیات بر ارث به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی تقدیم میشود . و شورا نیز بعداز بررسی مدارک و بعد از گذشت یک ماه گواهی انحصار وراثت صادر مینماید.

مدارک مورد نیاز

نامه انحصار وراثت و مدارک اشخاصی که از ورثه ارث می برند بعلاوه گواهی فوت وارث

مهر و موم اقدامی است که به درخواست ورثه یا موصی له یا وصی و یا طلبکاری که (از وارث) طلبش مستند به سند رسمی باشد از که به منظور حفظ ترکه از دخل و تصرف باشد انجام میشود.

مدارک مورد نیاز

گواهی انحصار وراثت

شورای حل اختلاف به درخواست ورثه فهرستی از دارایی متوفی تهیه میکند . شورا تاریخ تشکیل جلسه را از طریق یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به وراث، بستانکاران ، مدیونین یا کسانی که از ترکه ارثی میبرند اطلاع میدهد تا در جلسه حاضر شوند.

مدارک مورد نیاز

گواهی انحصار وراثت

واکنش وراث نسبت به ترکه به سه صورت قابل تصور است :1 وراث ترکه را به طور مطلق قبول کرده و پرداخت کلیه بدهی ها را بر عهده می گیرند / 2 وراث ترکه مطابق صورت تحریر می پذیرند در این حالت تا میزان ترکه مسئول پرداخت هستند و در صورت عدم کفاف ترکه نیازی به اثبات ندارد. 3 ورثه ترکه را رد می کنند.

باید توجه داشت که مالکیت ورثه نسبت به ماترک به حکم قانون انجام می شود بنابراین رد آن به معنای عدم پذیرش ترکه نیست بلکه پرداخت دیون متوفی را بر عهده نمی گیرند.

مدارک مورد نیاز

گواهی انحصار وراثت

تصفیه ترکه به درخواست وصی یا ورثه به منظور پرداخت بدهی های متوفی و خارج نمودن رد وصیت از ماترک انجام می شود. عملیات تسویه بر عهده وصی یا ورثه است که ترکه را قبول کرده اند و در صورت نبود آنها دادگاه مدیر تصفیه تعیین می کند. مدیر تصفیه به موجب قانون امور حسبی هر اقدامی را برای اداره ماترک انجام می دهد.

مدارک مورد نیاز

گواهی انحصار وراثت
طبق ماده 868 قانون مدنی شرط استقرار مالکیت ورثه نسبت به ترکه ، پرداخت دیون و انجام وصایای متوفی است. در خواست تقسیم ترکه از سوی وراث در دادگاه صالح قابل طرح است و قانون هیچ محدودیت زمانی برای مطالبه ترک تعیین نکرده و وراثت می توانند بعد از گذشت چندین سال از فوت مورث اقدام به طرح تقسیم ترکه نمایند.
تقسیم به چند صورت انجام می شود :1-چنانچه که وراث در تقسیم اموال به تراضی برسند که قاضی جلسه را به امضای وراث می رساند.2- چنانچه بین وراث اختلاف ایجاد شود. که مال مورد تقسیم دارای ارزش مساوی باشد قاضی سهم هریک را به مساوات تقسیم میکند 3-اگر به لحاظ ارزش ترک متفاوت باشد قاضی به شیوه تعدیل، حصه ی ورثه را مشخص می کند و چنانچه امکان تعدیل نباشد از طریق رد تقسیم ترکه را انجام می دهد.