چطوری چک برگشتی را نقد کنیم

اگر حساب صاحب چک موجودی نداشت و چک وی برگشت خورد ٬ برای اخذ پول چه کنیم؟

چطور-از چه راهی-از کجا-چگونه ...

چطوری چک برگشتی را نقد کنیم

ممکن است بارها و بارها واژه چک برگشتی را شنیده باشید . عموماً در پشت باجه بانکها افرادی را میبینید که با در دست داشتن چکی منتظر دریافت وجه نقد هستند اما همیشه اوضاع آن طور که ما میخواهیم پیش نمیرود و ممکن است صاحب حساب در حسابش موجودی نداشته باشد ، اینجاست که آه از نهاد دارنده چک بلند میشود . ما میخواهیم به شما راه وصول وجه چکتان را آموزش دهیم.

تعداد گام ها 8


مدارک مورد نیاز

کارت شناسایی دارنده چک و خود چک

برای وصول مبلغ چک حتما کارت شناسایی خود را به همراه چک ببرید تا در مراجعه به باجه بانک مشکلی برایتان بوجود نیاید .

مدارک مورد نیاز

چک و کارت شناسایی

هرگاه متوجه شویم در حساب صاحب چک، پولی وجود ندارد که به ما بپردازند، باید در ابتدا چک را برگشت بزنیم و پس از آن یک گواهی عدم پرداخت که شامل هویت چک و صادرکننده آن و علت عدم پرداخت چک است به همراه مهر و امضا از بانک دریافت کند تا بتواند مراحل بعدی شکایت از چک برگشتی و پیگیری خود را آغاز کند.

مدارک مورد نیاز

لاشه چک ، گواهی عدم پرداخت کارت شناسایی(ملی و شناسنامه)

شناسایی اینکه چک حقوقی است یا کیفری بدین جهت است که اگر کیفری باشد در صورت نگرفتن وجه چک میتوانیم شخص را به زندان بندازیم. اگر حقوقی باشد در صورت نگرفتن وجه چک دیگر نمیتوان شخص را به زندان انداخت.

مدارک مورد نیاز

کارت شناسایی (کارت ملی و شناسنامه) و لاشه چک گواهی عدم پرداخت

برای چکهایی که مبلغ آن 200،000،000 میلیون ریال یا کمتر باشد پس از برگشت چک و دریافت گواهی عدم پرداخت باید به شورای حل اختلاف مراجعه کرد.به این نکته حتما توجه کنید که حواله هایی از موسسات دریافت میکنید بعضی از ویژگی های چک را ندارند من الجمله درخواست تامین خواسته را شامل نمیشوند و قابلیت اجرایی از طریق ثبت را نیز ندارند.

در شورا باید دادخواست مخصوص شوراهای حل اختلاف را کامل و تسلیم شورا نمود . در این مرحله بایستی هینه دادرسی را نیز پرداخت نمود که دو و نیم درصد از اصل خواسته (مبلغ چک) می باشد. در مرحله بعد دادخواست مطالبه وجه به رییس شورا ارایه میشود و در صورت کامل بودن رییس شورا دادخواست را به یکی از شعب شورا ارجاع میدهد.

قاضی شعبه ای که پرونده به آن ارجاع شده مبادرت به تعیین وقت مینماید که ممکن است بین یک هفته تا دو ماه به طول بینجامد.

مدارک مورد نیاز

کارت شناسایی دارنده چک، لاشه چک و گواهی عدم پرداخت

ابلاغ دادخواست مطالبه وجه چک به خوانده یا خواندگان میتواند بصورت واقعی یا قانونی باشد.

مدارک مورد نیاز

لاشه چک و گواهی عدم پرداخت

باتوجه به بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی چک یکی از اوراق تجاری است که خواهان در حین رسیدگی یا قبل از تقدیم دادخواست میتواند درخواست تامین خواسته نماید. ار مزایای تامین خواسته میتوان به مسدود کردن حسابها ،توقیف وسیله نقلیه و ملک اشاره نمود.یعنی میتوان معادل وجه چک را فعلا از اموال و دارایی های خوانده ضبط نمود تا به هنگام صدور حکم محکومیت همان اموال را نیز وصول کرد.

مدارک مورد نیاز

لاشه چک ، گواهی عدم پرداخت

رییس شعبه با مطالعه مستندات و اوراق موجود در پرونده سولات خود را از طرفین میپرسد و بعد از طی یک هفته مبادرت به صدور رای مینماید.

مدارک مورد نیاز

حکم صادر شده

پس از آنکه رای شورای حل اختلاف به دلیل عدم اعتراض طرف مقابل قطعی شد نوبت به اجرای احکام مدنی دادگاههای می رسد . درصورتی که طبق تامین خواسته ما مالی را توقیف کرده باشیم و یا در حسابصندوق دادگستری واریز نموده باشند به خواهان تسلیم میکنند. پس از صدور اجراییه مطابق با ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی خوانده میتواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ یا مال معرفی کند یا در صورت داشتن دارایی آن را تسلیم نماید در اینجا خوانده میتواند درخواست اعسار بدهد.