آخرین مقالات

نحوه ی وصول مهریه همراه با نمونه دادخواست - همراه با فایل صوتی مقالات

مهریه یا صداق که کابین نیز گفته می شود. مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد .زن با به اینکه توجه که مالک مهریه محسوب است هر زمان که آن را مطالبه کند مرد موظف به اعطای آن به همسر خود است مگر در صورتیکه مهر عند الاستطاعه قید شده باشد یا در یکسری از موارد قانونی مهریه به بیان آنها پرداخته شده است.

همراه با فایل صوتی 26 شهریور 1398 , تیم احقاق

تعلیق مجازات - بخش دوازدهم بیان مواد 6 تا 8 ایین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 6 تا 8 ایین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ،ازادی مشروط و ... خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 26 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

تعلیق مجازات - بخش یازدهم عدم تبعیت محکوم از دستورهای دادگاه در مدت تعلیق - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان ماده 50ق.م.ا در خصوص عدم تبعیت محکوم از دستورهای دادگاه در مدت تعلیق و زمان صدور قرار تعلیق طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی و ماده 53 قانون مجازات اسلامی درخصوص تعلیق خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 26 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

تعلیق مجازات - بخش دهم بیان قوانین خاص دیگر - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان قوانین خاص دیگری که به بیان جرایم غیر قابل تعلیق پرداخته اند،خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 26 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

تعلیق مجازات - بخش نهم بیان موثر نبودن تعلیق اجرای مجازات در حق مدعی خصوصی با عنایت به قانون - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان موثر نبودن تعلیق اجرای مجازات در حق مدعی خصوصی با عنایت به ماده51 قانون مجازات اسلامی و جرایم غیر قابل تعلیق با توجه به ماده 47 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 26 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

تعلیق مجازات - بخش هشتم بیان سایر موارد لغو قرار تعلیق - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان سایر موارد لغو قرار تعلیق مطابق ماده 55 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 26 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

تاجر کیست ٬ چه کسانی جز تاجر محسوب می شوند

تاجر در لغت به معنی بازرگان و کسی است که به داد و ستد و خرید و فروش کالایی می پردازد اطلاق می گردد. در حقوق تجارت و به موجب ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.

همراه با فایل صوتی 25 شهریور 1398 , تیم احقاق

تعلیق مجازات - بخش هفتم شرایط لغو قرار تعلیق طبق ماده 54 مجازات اسلامی و دادگاه صالح برای لغو قرار تعلیق - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان شرایط لغو قرار تعلیق طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامی و دادگاه صالح برای لغو قرار تعلیق خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 25 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

تعلیق مجازات - بخش ششم بیان مفهوم تعلیق مراقبتی وشرایط عمومی تعلیق - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مفهوم تعلیق مراقبتی وشرایط عمومی تعلیق با عنایت به ماده 40 قانون مجازات اسلامی وبیان افرادی که میتوانند تقاضای تعلیق بنمایند خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 25 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

تعلیق مجازات - بخش پنجم بیان یکسان بودن شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم و بیان انواع تعلیق - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان یکسان بودن شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم و بیان انواع تعلیق با عنایت به ماده 48 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 25 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

تعلیق مجازات - بخش چهارم بیان سایر شروط ماده 46 مجازات اسلامی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان شرط دوم و سوم از سه شرط ماده 46 قانون مجازات اسلامی و ماده 115 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 25 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

تعلیق مجازات - بخش سوم بیان تقسیم بندی مجازاتهای تعزیری مطابق با ماده 19 مجازات اسلامی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان تقسیم بندی مجازاتهای تعزیری طبق ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب1392 خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 25 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی