چک تضمینی

چک تضمینی

بسیاری از افراد مفهوم چک تضمینی و چک مشروط را نمیدانند آیا شما از آن دسته اید؟‎-بخش چهارم

هر فردی می‌تواند از بانک تقاضای چک تضمین‌شده داشته باشد که با مراجعه به هر یک از شعب بانک صادرکننده در سراسر کشور قابل وصول هستند و همچنین اینکه بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی شرایط جدید صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده را ابلاغ کرد که بر اساس آن از این پس این چک‌ها فقط در وجه ذینفع صادر می‌شود و پشت نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار است.

همراه با فایل صوتی 28 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

بسیاری از افراد مفهوم چک تضمینی و چک مشروط را نمیدانند آیا شما از آن دسته اید؟‎-بخش سوم

در این پست میخواهیم بدانیم که ایا هر فردی میتواند تقاضای چک تضمینی را از بانک داشته باشد؟ و همچنین به بررسی علت بخشنامه صادره توسط بانک مرکزی در ارتباط با چک تضمینی میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 28 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

بسیاری از افراد مفهوم چک تضمینی و چک مشروط را نمیدانند آیا شما از آن دسته اید؟‎-بخش دوم-دستور عدم پرداخت

دانستیم که برای دعاوی مربوط به چک تضمینی ،چگونه بایستی دادخواست تهیه نماییم. در این پست به بررسی مجازات فرد یکه دستور عدم پرداخت چک را میدهد مطابق ماده 7 قانون چک و همچنین به بررسی چگونگی اقامه ی دعوا برای این دعاوی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 28 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

بسیاری از افراد مفهوم چک تضمینی و چک مشروط را نمیدانند آیا شما از آن دسته اید؟‎-بخش اول

اطبق ماده 1 قانون چک مصوب1382 چک به چهار دسته تقسیم میگردد که یکی از انواع آن چکی است که بابت تضمین داده میشود.در این پست در ابتدا به بررسی معنای چک و مفهوم چک تضمینی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 28 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی