مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش چهارم-منع اقامت-عدم اشتغال-

در ادامه ی مباحث مربوط به مجازاتهای تکمیلی و ماده 23 قانون مجازات اسلامی در این خصوص ، در این پست به بررسی مواد 8 تا 11ایین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی، که به بیان توضیحاتی در ارتباط با نحوه اجرا ی بندهای ب ،پ،ت،ث ماده 23 یعنی منع از اقامت در محل یا محلهای معین و منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین و انفصال از خدمات دولتی و عمومی و منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری پرداخته است، می پردازیم.

فهرست

مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش چهارم-منع اقامت-عدم اشتغال-

در ادامه ی مباحث مربوط به مجازاتهای تکمیلی و ماده 23 قانون مجازات اسلامی در این خصوص ، در این پست به بررسی مواد 8 تا 11ایین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی، که به بیان توضیحاتی در ارتباط با نحوه اجرا ی بندهای ب ،پ،ت،ث ماده 23 یعنی منع از اقامت در محل یا محلهای معین و منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین و انفصال از خدمات دولتی و عمومی و منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری پرداخته است، می پردازیم.

ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین

ماده8 -هرگاه حکم دادگاه مستلزم منع اقامت در محل یا محلهای معین باشد، قاضی اجرای احکام مفاد حکم و محدوده محل یا محلهایی که باید از اقامت در آنها خودداری کند را به محکوم تفهیم میکند. چنانچه محل یا محلهای ممنوعه که توسط دادگاه معین شده خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط نسبت به اجرای حکم اقدام میکند. قاضی اجرای احکام مراتب را به نیروی انتظامی محل یا محلهای ممنوعه اعلام میکند تا در صورت مشاهده محکوم علیه در آن محل یا محلها، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع قضایی اعلام کند. محکوم مکلف است در صورت تغییر نشانی محل اقامت، نشانی جدید خود را به مرجع مجری حکم اعلام نماید .

پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ماده9 -چنانچه حکم دادگاه مستلزم محکومیت به منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین باشد، اگر محکوم اشتغال به آن داشته باشد، قاضی اجرای احکام مراتب حکم را حسب مورد به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال محکوم ابلاغ مینماید. اشخاص یاد شده موظفند ضمن رعایت دستور قضایی مراتب را به قاضی اجرای احکام اعلام نمایند. چنانچه محکوم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، با رعایت ماده 30 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1 /2/ 1392 ،جواز کار یا پروانه اشتغال وی از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی اجرای احکام لغو میگردد. در صورتی که محکوم اشتغال نداشته باشد، قاضی اجرای احکام به وی ابلاغ میکند، از اشتغال به شغل یا حرفه یا کاری که به موجب حکم دادگاه منع گردیده، خودداری نماید .

مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش چهارم-منع اقامت-عدم اشتغال-


ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ماده10 -در مورد حکم انفصال از خدمات دولتی و عمومی، قاضی اجرای احکام مفاد حکم دادگاه مبنی بر انفصال محکوم از خدمات دولتی و عمومی را جهت اجراء به دستگاه اجرایی یا نهاد یا سازمان متبوع مستخدم ابلاغ تا مطابق مفاد آن اقدام کند .

تبصره- مسئولیت اجرای مفاد حکم دادگاه با بالاترین مقام دستگاه خواهد بود .

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ماده11 - در مورد حکم به محکومیت منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب را به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جهت ابطال گواهینامه ابلاغ میکند. مرجع مذکور پس از اجرای دستور قضایی نتیجه را به مرجع مجری حکم اعلام میکند . هرگاه نیروی انتظامی تخلف محکوم از مفاد حکم را در هریک از نقاط کشور مشاهده کند، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع مجری حکم اعلام میکند .
نظرات کاربران