مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش پنجم-منع داشتن دسته چک-منع حمل سلاح-منع خروج

در این پست به بررسی مواد 12 تا 14 ایین نامه مذکور و تطابق انها با بندهای ج،چ،ح یعنی منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی ،منع از حمل سلاح،منع خروج اتباع ایران از کشور میپردازیم.

فهرست

مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش پنجم-منع داشتن دسته چک-منع حمل سلاح-منع خروج

در پستهای قبل تا ماده 11 ایین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی و همچنین مطابقت این مواد تا بند ث ماده 23 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت .در این پست به بررسی مواد 12 تا 14 ایین نامه مذکور و تطابق انها با بندهای ج،چ،ح یعنی منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی ،منع از حمل سلاح،منع خروج اتباع ایران از کشور میپردازیم.

ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی

ماده12 -هرگاه محکومیت مبنی بر منع از داشتن دسته چک باشد، قاضی اجرای احکام مراتب را به منظور عدم صدور دسته چک به بانک مرکزی اعلام میکند . در صورت صدور حکم محکومیت مبنی بر منع از اصدار چک قاضی اجرای احکام مراتب را به بانک یا بانکهای مربوط جهت انسداد حساب جاری وی اعلام میکند. ضمناً مراتب به بانک مرکزی اعلام میشود تا به بانکها اعلام نماید از افتتاح مجدد حساب جاری برای محکوم خودداری کنند. همچنین، قاضی اجرای احکام به محکوم اخطار میکند برگ یا برگهای سفید دسته چک را که در اختیار دارد، جهت ابطال برگه ها به مرجع مجری حکم تحویل دهد. با تحویل برگه یا برگه های مذکور، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه ای که به امضای وی و محکوم میرسد، مبادرت به ابطال آنها میکند. چنانچه محکوم اعلام نماید برگه چک در اختیار ندارد، به ترتیب فوق صورتجلسه میگردد. در مورد صدور حکم مبنی بر منع از اصدار سایر اسناد تجارتی قاضی اجرای احکام مفاد حکم را به محکوم ابلاغ و تفهیم میکند که از اصدار آنها خودداری کند .

تبصره- بانک مرکزی مکلف است مشخصات محکومان موضوع این ماده را از طریق سامانه به کلیه بانکها اعلام کند .

مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش پنجم-منع داشتن دسته چک-منع حمل سلاح-منع خروج


چ- منع از حمل سلاح

ماده13 -در مورد محکومیت به منع حمل سلاح، قاضی اجرای احکام موظف است مفاد حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت از حمل سلاح را به مرجع صادرکننده پروانه حمل و سایر مراجعی که مجاز به صدور پروانه حمل سلاح هستند، اعلام کند. همچنین، قاضی مذکور موظف است به محکوم اخطار نماید، سلاح خود را جهت توقیف به اجرای احکام تحویل دهد. پس از ارائه سلاح به اجرای احکام، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه ای که به امضای وی و محکوم میرسد، سلاح را تحویل گرفته و آن را جهت توقیف به مرجع ذیربط ارسال میکند. مرجع صادرکننده پروانه حمل سلاح، مطابق رأی دادگاه، موظف به ابطال پروانه مذکور میباشد .

ح- منع خروج اتباع ایران از کشور

ماده14- در صورت صدور حکم مبنی بر منع از خروج تبعه ایران از کشور، قاضی اجرای احکام موظف است اقدامات زیر را انجام دهد :

الف- مراتب محکومیت محکوم را با ذکر مشخصات کامل و شماره ملی به انضمام گزارشی از مفاد حکم قطعی و مدت زمان محکومیت جهت اعلام به مراجع ذیربط قانونی به دادستان کل کشور اعلام کند .

ب- به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند تا پایان مدت محکومیت از پذیرش درخواست صدور گذرنامه برای وی مطابق حکم دادگاه خودداری کند .

پ- به محکوم اخطار کند در صورتی که گذرنامه برای وی صادرگردیده آن را به قاضی اجرای احکام تحویل دهد. در صورت تحویل، گذرنامه را جهت ابطال به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال کند .
نظرات کاربران