مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش ششم- اخراج اتباع خارجی-الزام به تحصیل

در این پست به بررسی مواد 15 تا 22 ایین نامه و بندهای خ ،د،ذ،ر،ز،ژ ،س یعنی اخراج اتباع خارجی از کشور،الزام محکوم به خدمات عمومی،منع عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی،توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم،الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین،الزام به تحصیل،انتشار حکم محکومیت قطعی خواهیم پرداخت .

فهرست

مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش ششم- اخراج اتباع خارجی-الزام به تحصیل

تاکنون در رابطه با نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی مطابق با ایین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، به بررسی 14 ماده ی ابتدایی ایین نامه مذکور و مطابقت آن با بندهای الف تا خ ماده 23 قانون مجازات اسلامی پرداختیم . در این پست به بررسی مواد 15 تا 22 ایین نامه و بندهای خ ،د،ذ،ر،ز،ژ ،س یعنی اخراج اتباع خارجی از کشور،الزام محکوم به خدمات عمومی،منع عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی،توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم،الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین،الزام به تحصیل،انتشار حکم محکومیت قطعی خواهیم پرداخت .

خ- اخراج اتباع خارجی از کشور

ماده15 -در مورد حکم به محکومیت اخراج تبعه خارجی از کشور، قاضی اجرای احکام پس از اجرای مجازات اصلی، از طریق مرجع انتظامی نسبت به اخراج وی اقدام میکند. هرگونه تردد یا اقامت تبعه مذکور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران در مدت مقرر در حکم ممنوع است. مرجع مذکور موظف است پس از اجرای دستور قضایی مراتب را به مرجع مجری حکم اعلام کند .

د- الزام محکوم به خدمات عمومی

ماده16 -نحوه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به خدمات عمومی براساس آییننامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی است .

ذ- منع عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ماده17 -چنانچه حکم دادگاه مبنی بر منع از عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسییا اجتماعی باشد، قاضی اجرای احکام موظف است، حکم دادگاه مبنی بر منع محکوم از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی و اجتماعی را به مراجع مربوط اعلام نماید. همچنین، حسب مورد به حزب یا گروه یا دستجات اعلام نماید، مطابق حکم دادگاه از ادامه عضویت یا پذیرش محکوم خودداری شود .

مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش ششم- اخراج اتباع خارجی-الزام به تحصیل


ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ماده18 -در موردی که حکم دادگاه مستلزم توقیف وسیله ارتکاب جرم یا رسانه و یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم باشد، قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب توقیف را به مدت مقرر در حکم به محکوم ابلاغ و نیز دستور توقیف آن را به نیروی انتظامی صادر میکند. نیروی انتظامی موظف است نسبت به توقیف وسایل مزبور اقدام کند. نحوه و مکان نگهداری به ترتیبی است که توسط قاضی اجرای احکام تعیین میشود .

تبصره1 -توقیف نشریات و مطبوعات چاپی به وزارت ارشاد و مراکز چاپ آنها اعلام میشود .

تبصره2 -توقیف رسانههای الکترونیکی و یا دادهها یا سامانههای رایانهای به ترتیب مقرر در مواد 40.41 و 42 قانون جرایم رایانهای مصوب سال 1388 خواهد بود .

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ماده19 -در مورد حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین، به محکوم اخطار میشود، طبق رأی دادگاه در یکی از مراکز مورد تأیید قاضی اجرای احکام مبادرت به یادگیری حرفه، شغل یا کار کند .

تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تأییدیه مرکز پذیرش، به قاضی اجرای احکام ارائه کند .

ژ- الزام به تحصیل

ماده20 -در مورد محکومیت الزام به تحصیل، به محکوم اخطار میشود طبق رأی دادگاه در یکی از آموزشگاههای معتبر مورد تأیید قاضی اجرای احکام مبادرت به تحصیل کند . تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تأییدیه آموزشگاه مربوط به دادسرا ارائه کند .

س- انتشار حکم محکومیت قطعی

ماده21 -چنانچه حکم قطعی دادگاه مبتنی بر انتشار آن باشد، مفاد حکم دادگاه در یک نوبت در یکی از روزنامههای محلی منتشر میشود؛ مگر اینکه دادگاه به نحو دیگری مقرر داشته باشد .

تبصره1 -در صورتی که حکم صادره از موارد مذکور در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 باشد، مفاد حکم قطعی به تشخیص دادگاه در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر میشود .

تبصره2 -هزینه نشر آگهیهای مذکور توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت میشود .

ماده22 -این آییننامه در 22 ماده و 16 تبصره بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، در تاریخ 26 /11 /1393 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید .
نظرات کاربران