مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش سوم-اقامت اجباری

تاکنون به بررسی چهارماده اول از ایین نامه که به توضیح بند الف ماده 23 یعنی اقامت اجباري در محل معین پرداختیم و دانستیم به چه شیوه ای این مورد به اجرا گذارده میشود.در این پست به بررسی مواد4 تا 7 ایین نامه راجع به کیفیت اجراي مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی میپردازیم .


مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش سوم-اقامت اجباری

تا کنون به بررسی چهارماده اول از ایین نامه که به توضیح بند الف ماده 23 یعنی اقامت اجباري در محل معین پرداختیم و دانستیم به چه شیوه ای این مورد به اجرا گذارده میشود.در این پست به بررسی مواد4 تا 7 ایین نامه راجع به کیفیت اجراي مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی میپردازیم .

تبصره3 -در صورتی که محکوم به اقامت اجباری، مخفی یا متواری گردد یا از رفتن به محل اقامت امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احکام بازداشت و تحت مراقبت مأموران انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری مربوط، با رعایت مواد 1 و 2 این آییننامه به محل اجرای حکم اعزام میشود .

تبصره4 -در صورتی که اعزام محکوم به محل اقامت اجباری به علت عذر موجه، از قبیل حوادث غیر مترقبه ممکن نباشد، پس از رفع مانع یاد شده اقدام خواهد شد .

تبصره5 -شروع محکومیت اقامت اجباری، از روز حضور در محل به نحو مذکور در تبصره (1 )و یا حضور وی از طریق اعزام احتساب خواهد شد .

ماده4 -پس از حضور محکوم در محل اقامت اجباری، قاضی اجرای احکام، محکوم را به نیروی انتظامی محل معرفی و کیفیت اجرای حکم را به آن مرجع اعلام میکند .محکوم به اقامت اجباری مکلف به اجرای دستور قضائی مرجع مجری نیابت از حیث حضور در دفتر اجرای احکام یا مرجع انتظامی محل در زمانهای تعیین شده است .

تبصره1 -نیروی انتظامی محل مکلف است فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند .

تبصره2 -محکوم موظف است پس از استقرار در محل اقامت اجباری، نشانی محل اقامت جدید خود را در اسرع وقت حسب مورد به مرجع مجری حکم اعلام کند .

مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش سوم-اقامت اجباری


ماده5 -محکوم به اقامت اجباری در صورت عدم توانائی مالی و عدم امکان اشتغال در محل اقامت، به نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی و یا شهرداری محل معرفی خواهد شد .

ماده6 -اعطای مرخصی به محکومان اقامت اجباری براساس ضوابط مرخصی زندانیان، حسب مورد با موافقت قاضی اجرای احکام یا قاضی مجری نیابت است. در صورت اعطای مرخصی، مراتب به نیروی انتظامی محل اعلام میشود .

ماده7 -چنانچه به لحاظ بروز مشکلات ناشی از اجرای حکم، امکان اجرای حکم فراهم نباشد، به نحوی که مستلزم تغییر محل اقامت اجباری باشد، مرجع مجری حکم میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تغییر محل مذکور را بنماید. اتخاذ تصمیم در این مورد با دادگاه مذکور خواهد بود .
نظرات کاربران