مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش دوم-اقامت اجباری در محل معین

همانطور که در پست قبل به آن پرداخته شد ماده23 قانون مجازات اسلامی موارد مجازاتهای تکمیلی را بیان نموده است و باعنایت به تبصره 3 این ماده وآیین نامه راجع به نحوه اجرای این مجازاتها، هر بند از ماده 23 در مواد ایین نامه توضیح داده شده است . در این پست به بررسی چهار ماده ی اول این ایین نامه و مطابقت آن با بند الف ماده 23 میپردازیم.


مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش دوم-اقامت اجباری در محل معین

همانطور که در پست قبل به آن پرداخته شد ماده23 قانون مجازات اسلامی موارد مجازاتهای تکمیلی را بیان نموده است و باعنایت به تبصره 3 این ماده وآیین نامه راجع به نحوه اجرای این مجازاتها، هر بند از ماده 23 در مواد ایین نامه توضیح داده شده است . در این پست به بررسی چهار ماده ی اول این ایین نامه و مطابقت آن با بند الف ماده 23 میپردازیم.

تبصره 1ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید

. تبصره 2ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.

تبصره 3 - آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

در ادامه ی بحث به بررسی هر بند ماده 23 ق.م.ا باعنایت به 22 ماده ی آیین نامه ی اجرایی این ماده میپردازیم.

در اجرای تبصره 3 ماده 23 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1 /2 /1392 و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1 /2/1392 به شرح مواد آتی است .

مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش دوم-اقامت اجباری در محل معین


الف- اقامت اجباری در محل معین

ماده1 -در مورد حکم به اقامت اجباری در محل معین، قاضی اجرای احکام ،بعد از اجرای حکم اصلی محکوم را جهت اجرای حکم درخصوص اقامت اجباری احضار میکند .پس از حضور محکوم، قاضی مذکور با تنظیم صورتجلسه مفاد حکم و محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم میکند . ماده2 -در صورتی که محل اقامت اجباری، محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجری حکم باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی که مشتمل بر مشخصات محکوم علیه، مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه است، از مرجع مجری نیابت اجرای حکم را تقاضا میکند. در این صورت قاضی اجرای احکام رونوشتی از دادنامه قطعی صادره را نیز به ضمیمه ارسال میکند . تبصره- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری به عهده مرجع مجری نیابت است .

ماده3 -اعزام محکومان اقامت اجباری به محل تعیین شده به عهده نیروی انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری است که این وظیفه به عهده آنان است .

تبصره1 -چنانچه محکومعلیه درخواست کند که رأساً به محل اقامت اجباری عزیمت کند با موافقت قاضی اجرای احکام، میتواند خود را به محل اقامت اجباری معرفی کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام با اعطای نیابت قضایی، اجرای حکم را از مرجع مجری نیابت درخواست میکند و نسخهای جهت ارائه به آن مرجع تحویل محکوم میشود .

تبصره2 -در صورتی که محکوم علیه جهت تحمل حبس در زندان باشد، قاضی اجرای احکام مراتب محکومیت به اقامت اجباری را به زندان اعلام تا اقدامات مذکور در این ماده و مواد 1 و 2 توسط قاضی ناظر زندان انجام گردد .
نظرات کاربران