جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش یازدهم - همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی عناصر قانونی ، مادی و معنوی جرم قوادی و همچنین شرط اساسی برای تحقق این جرم میپردازیم. مقصود از قوادی : به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط.


جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش یازدهم - همراه با فایل صوتی

در پست قبل به بیان این موضوع پرداختیم که در ارتباط با تعدد جرم مساحقه ، تأثیری در مجازات نداشته و هرگاه فردی چندباراین عمل را تکرار نماید، بدون اینکه حد بر وی جاری شود، فقط مستحق یک بار اجرای حد «صد ضربه شلاق »است. ماده ١٣١ قانون مجازات اسلامی .مصوب 1375 تکرار مساحقه برای بار چهارم را مستوجب قتل دانسته است. مطابق تبصره ماده ١٣۱ همین قانون ،حد مساحقه درخصوص فاعل و مفعول مساوی است. فاعل کسی است که فرج خود را بر .دیگری میمالد ودیگری مفعول است.همچنین به بررسی راههای اثبات و سقوط حد مساحقه پرداختیم .با عنایت به ماده 242 قانون مجازات اسلامی به بیان جرم قوادی پرداختیم و دانستیم مقصود از قوادی این است: رساندن دو یا چند نفر به منظور عمل لواط یا زنا.

از همین رو معنای نخستین قواد متقدم است. یعنی کسی که جلو افتاده است. لکن در اصطلاح خاص و به استعاره در مورد ارتکاب عمل مجرمانه ای که حاصل آن به هم رساندن دو فرد برای انجام اعمال منافی عفت است، به کار می رود.

لغت قواد در فرهنگ مقنن به معنای کسی است که واسطه شهوترانی دیگران است .در فرهنگ دهخدا هم قٌیادت به معنای رهبری ، راهبری و دلالی محبت آمده است وشخصی را که این عمل را انجام دهد،قواد می نامند

پدیده ی قاچاق زنان ،همان قوادی به شکل سازمان یافته است.

در ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص بیان داشته است که : به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.

تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی ، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

عنصر قانونی و عنصر مادی جرم قوادی:

ماده ی242 قانون مجازات اسلامی به بیان عنصر قانونی این جرم پرداخته است. عنصر مادی جرم قوادی عبارتست از به هم رساندن دویا چند نفر برای زنا و یا لواط دانست.البته برخلاف دیگر حدود مانند زنا که فقیهان، عنصرمادی آنرا بادقت بیان نموده اند،درمورد قوادی اینکار صورت نگرفته است. یعنی عنصر مادی جرم قوادی که در فقه،به صورت جمع کردن چند نفر برای زنا یا لواط ذکر شده است،چندان روشن نیست.

جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش یازدهم - همراه با فایل صوتی


عنصر معنوی جرم قوادی:

مانند سایر حدود،جرم قوادی نیز برای تحقق، نیاز به قصد و هدفی دارد.بنابراین اگر فردی، دو یا چند نفر را با هدفی غیر از زنا یا لواط با هم مرتبط کند، آنگاه عنصر معنوی جرم قوادی شکل نگرفته است و در نتیجه جرم قوادی محقق نمی شود.از این تعزیری می توان این گونه برداشت نمود که حتی اگر فردی دو یا چند نفر را به قصد انجام اعمال منافی عفت دیگر مثل مساحقه و یا تفخیذ نیز جمع نموده باشد،باز هم نمی توان برای وی جرم قوادی را متصور شد.هر چند عمل وی از نظر شرعی مردود و مستحق مجازات است.زیرا به هر حال انجام یک منکر را تسهیل نموده است.

شرط اساسی برای تحقق جرم قوادی:

یکی از مسائلی که برای تحقق جرم قوادی باید به آن توجه داشت نتیجه جرم است. قوادی یکی از جرائمی است که تحقق آن منوط به نتیجه است.یعنی تا زمانی که جرم کاملا اتفاق نیفتد هیچ اثر حقوقی در خصوص جرم قوادی بر آن مترتب نیست.حال آنکه ممکن است آن حد انجام شده از عمل عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد.

در اینجا لازم به ذکر است که در تبصره ی 2 ماده 242 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. که در قوادی، تكرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

اثبات جرم قوادی:

جرم قوادی با دو بار اقرار درصورتی که اقرار کننده بالغ ،عاقل ،مختار و دارای قصد باشد و یا با شهادت دو مرد عادل اثبات میشود.
نظرات کاربران


حمیدرضا  -  28 آبان 1402
خیلی عالی بود