تحریر ترکه - بخش سوم بیان مفهوم قبول یا رد ترکه و مواد 248 و 249 و250 قانون امور حسبی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مفهوم قبول یا رد ترکه و مواد 248 و 249 و250 قانون امور حسبی در این خصوص خواهیم پرداخت.

ارث و وصایا | ترکه | تحریر ترکه

تحریر ترکه - بخش سوم بیان مفهوم قبول یا رد ترکه و مواد 248 و 249 و250 قانون امور حسبی - همراه با فایل صوتی

مطابق ماده 218 قانون امور حسبی، در مدت تحریر ترکه، هرگونه تصرف در ماترک ممنوع است، مگر تصرفاتی که برای اداره و حفاظت ترکه لازم است و همچنین مطابق مواد 219 و 220 قانون امور حسبی ،عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی، دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می‌شود و مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود.

ورثه می توانند ترکه متوفی را رد کنند و مسئولیتی در قبال پرداخت دیون متوفی را نپذیرند.

2- قبول یا رد ترکه در ارتباط با تحریر ترکه ، صور زیر را دارا می باشد:

الف قبلاً تحریر ترکه انجام شده که در اینصورت ورثه یکماه از تاریخ خاتمه تحریر و ابلاغ به آنها فرصت دارند که قبول یا عدم قبول خود را اطلاع دهند.

ب هنوز تحریر ترکه صورت نگرفته که ورثه می توانند که قبول یا رد خود رامنوط به تحریر ترکه نمایند.
ج قبلاً تحریر ترکه انجام گرفته که و مهلت یکماه از تاریخ خاتمه تحریر وابلاغ به ورثه خاتمه یافته و ورثه در مهلت مزبور، قبول یا عدم قبول خود را اعلام ننموده اند، در این صورت سکوت ورثه به معنای قبول ترکه فرض می شود.

ماده242 قانون امور حسبی بیان میدارد که قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.

تحریر ترکه - بخش سوم بیان مفهوم قبول یا رد ترکه و مواد 248 و 249 و250 قانون امور حسبی - همراه با فایل صوتی


قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل: بیع و صلح وهبه و رهن و امثال آنکه به طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید


ماده 249 قانون امور حسبی بیان میدارد که :در صورت رد ترکه ورثه باید رد ترکه را بطور کتبی یا شفاهی اعلام کنند و این موضوع در دفتر دادگاه ثبت می شود. اعلام رد باید منجز باشد. نه معلق و مشروط .

3- اگر ورثه ترکه را قبول کردند باید بر اساس ماده 248 قانون امور حسبی دیون متوفی را بپردازند، مگر اینکه ثابت کنند که ترکه کمتر از دیون بوده یا پس از فوت متوفی، ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون، کافی نیست. در این صورت نسبت با زاید ترکه مسئول نخواهند بود، ضمناً تأدیه حقوق واجبه متوفی نیز بر عهده ورثه ای خواهد بود که قبول ترکه کرده اند. ماده 240 و 248 قانون امور حسبی .

رد ترکه باید ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع وارث از فوت مورث خود یا از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه صورت گیرد و اگر در این مدت اقدام نکنند این عدم رد ،در حکم قبول ترکه خواهد بود ماده 250 قانون امور حسبی .
نظرات کاربران


علی ساجدی -  14 مهر 1399
ممنون از راهنمایی عالی و کامل بود.

تیم محتوای احقاق -  14 مهر 1399

خواهش میکنم ... ممنون از شما که ما رو همراهی میکنید 


بابک علی اصغرزاده -  22 اسفند 1401
عالیبود ممنون از شما