تحریر ترکه - بخش دوم بیان راه های تحریر ترکه و مواد 218 و 219 و220 و 221 و 240 و بیان موارد الزامی تحریر ترکه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان راههای تحریر ترکه و مواد 218 و 219 و220 و 221 و 240 و بیان موارد الزامی تحریر ترکه خواهیم پرداخت.

ارث و وصایا | ترکه | تحریر ترکه

تحریر ترکه - بخش دوم بیان راه های تحریر ترکه و مواد 218 و 219 و220 و 221 و 240 و بیان موارد الزامی تحریر ترکه - همراه با فایل صوتی

چنانچه در پست قبل به آن پرداخته شد ،ماده 206 قانون امورحسبی تحریر ترکه را به این صورت بیان مینماید:«مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است».مطابق ماده 212 قانون امور حسبی ،غیبت اشخاصی که برای تحریر ترکه یا مهروموم ترکه احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نیست. ماده 208 این قانون درخصوص وجود غائب یا محجور بین وراث هنگام تحریر ترکه بیان میدارد که :«امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده به آن‌ها در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد درخواست تحریر ترکه نمایند.»

بنابراین درخواست تحریر ترکه ،از جانب طلبکاران، موصی له و سایر اشخاص پذیرفته نمی شود و این اشخاص صرفا می توانند برای حفظ حقوق خود، از مقام قضایی درخواست مهر و موم ترکه کنند اما درخواست تحریر ترکه از آنان پذیرفته نمی شود، چراکه در مهروموم ترکه از ترکه نیز صورت برداری می شود؛ لذا تحریر ترکه بعد از مهروموم آن بیهوده است.

مطابق ماده 218 قانون امور حسبی در مدت تحریر ترکه، هرگونه تصرف در ماترک ممنوع است، مگر تصرفاتی که برای اداره و حفاظت ترکه لازم است و همچنین مطابق مواد 219 و 220 قانون امور حسبیسبی ،عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی، دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می شود و مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می شود.

ماده 221 قانون امور حسبی بیان داشته است که : دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می شود، ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تامین شود.

تحریر ترکه - بخش دوم بیان راه های تحریر ترکه و مواد 218 و 219 و220 و 221 و 240 و بیان موارد الزامی تحریر ترکه - همراه با فایل صوتی


ماده 207 قانون امور حسبی: به بیان افرادی که میتوانند تقاضای تحریر ترکه را بنمایند سخن به عمل آورده است به اینصورت که : درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آن ها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می شود

موارد الزامی تحریر ترکه :

1.هرگاه یک یا چند نفر از ورثه غایب یا محجور باشند و یا وارث معلوم نباشد، که در این صورت امین یا قیم ظرف ده روز از تاریخ انتصاب خود مهلت دارند درخواست تحریر ترکه بنمایند.
هرگاه برخی از ورثه ترکه را قبول ننمایند.2
3.در مورد ترکه متوفی خارجی پس از تعیین مدیر ترکه که دادگاه با حضور دادستان، ترکه را تحریر میکند

مقصود از قبول ترکه یا ترک ترکه چیست؟؟؟

1.ماده 240 قانون امور حسبی بیان میدارد که :

ورثه متوفی می توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز می توانند قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند.
نظرات کاربران