بسیاری از افراد مفهوم چک تضمینی و چک مشروط را نمیدانند آیا شما از آن دسته اید؟‎-بخش سوم

در این پست میخواهیم بدانیم که ایا هر فردی میتواند تقاضای چک تضمینی را از بانک داشته باشد؟ و همچنین به بررسی علت بخشنامه صادره توسط بانک مرکزی در ارتباط با چک تضمینی میپردازیم.

اسناد تجاری | چک | چک تضمینی

بسیاری از افراد مفهوم چک تضمینی و چک مشروط را نمیدانند آیا شما از آن دسته اید؟‎-بخش سوم

تا به اینجای مباحث با توجه به پستها ی قبلی به بررسی مفهوم چک تضمینی و چگونگی اقامه ی دعوا برای این دعاوی با توجه به قانون ،پرداخته شد.در این پست میخواهیم بدانیم که ایا هر فردی میتواند تقاضای چک تضمینی را از بانک داشته باشد؟ و همچنین به بررسی علت بخشنامه صادره توسط بانک مرکزی در ارتباط با چک تضمینی میپردازیم.

چک ضمانت یا چکی که بابت تضمین انجام تعهد صادر می شود درصورتی امکان وصول دارد که متعهد خلف وعده کرده و در انجام معامله یا تعهدی که به عهده گرفته قصور کند، چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شود، می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول کند.

دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت تمامی خسارات و هزینه های واردشده که مستقیم و متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.

بسیاری از افراد مفهوم چک تضمینی و چک مشروط را نمیدانند آیا شما از آن دسته اید؟‎-بخش سوم


هر فردی می تواند از بانک تقاضای چک تضمین شده داشته باشد که با مراجعه به هر یک از شعب بانک صادرکننده در سراسر کشور قابل وصول هستند. طبق قانون، چک های تضمین شده قابل توقیف و مسدود شدن نیست و فوت و ورشکستگی صادر کننده تضمین شده و خللی به حقوق دارنده این نوع چک وارد نخواهد ساخت.

بانک مرکزی طی بخشنامه ای به شبکه بانکی شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده را ابلاغ کرد که بر اساس آن از این پس این چک ها فقط در وجه ذینفع صادر می شود و پشت نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار است.همچنین دارندگان کنونی چکهای تضمینی ،حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ،میتوانند وجه آن را دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند .

چک رمزدار یا تضمینی بین بانکی یکی از ابزارهای پرداخت است که به درخواست مشتری به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می شود.این روش چون قابل پرداخت به شکل نقد نبوده و باید به حساب متقاضی در بانک منظور شود، از ایمنی بیشتری نسبت به چک های عادی برخوردار است.

هدف از این بخشنامه، جلوگیری از استفاده های نامتعارف از چک های یاد شده، احراز هویت دقیق اشخاص ذینفع در گردش چک های موصوف و همچنین پیشگیری از پولشویی با استفاده از این چک هاست.
نظرات کاربران