بسیاری از افراد مفهوم چک تضمینی و چک مشروط را نمیدانند آیا شما از آن دسته اید؟‎-بخش دوم-دستور عدم پرداخت

دانستیم که برای دعاوی مربوط به چک تضمینی ،چگونه بایستی دادخواست تهیه نماییم. در این پست به بررسی مجازات فرد یکه دستور عدم پرداخت چک را میدهد مطابق ماده 7 قانون چک و همچنین به بررسی چگونگی اقامه ی دعوا برای این دعاوی خواهیم پرداخت.

اسناد تجاری | چک | چک تضمینی

بسیاری از افراد مفهوم چک تضمینی و چک مشروط را نمیدانند آیا شما از آن دسته اید؟‎-بخش دوم-دستور عدم پرداخت

همانگونه که در پست قبل به آن پرداخته شد ،چک تضمینی چکی است که ،چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر مي شود و براي پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي شود.همچنین دانستیم که برای دعاوی مربوط به چک تضمینی ،چگونه بایستی دادخواست تهیه نماییم. در این پست به بررسی مجازات فرد یکه دستور عدم پرداخت چک را میدهد مطابق ماده 7 قانون چک و همچنین به بررسی چگونگی اقامه ی دعوا برای این دعاوی خواهیم پرداخت.

دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است، ثابت شود، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 قانون چک به پرداخت تمامی خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد همچنین ذی نفع کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی یا چک به او واگذار یا چک در وجه حامل به او واگذار شده است.

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود، بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری کند.

دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند، در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک، وجه آن را پرداخت می کند

بسیاری از افراد مفهوم چک تضمینی و چک مشروط را نمیدانند آیا شما از آن دسته اید؟‎-بخش دوم-دستور عدم پرداخت


پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف کرد، مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی محفوظ خواهد بود.

چک ضمانت باید همانند چک های عادی مندرجات کاملی داشته باشد، ماده 3 قانون صدور چک تأکید دارد که چک ها باید دارای امضا و تاریخ، نبود قلم خوردگی و یکسان بودن عدد و حروف باشند، در صورت نبود هر یک از این موارد، چک، فاقد ارزش قانونی بوده و در بانک معتبر نیست؛ بنابراین وصول نمی شود

اگر فردی چک را بابت تضمین معامله یا انجام تعهد بدهد و آن معامله صورت نگیرد یا وظیفه فرد انجام نشود، باید در دادگاه حقوقی موضوع را پیگیری کرد مطابق با ماده 13 قانون صدور چک بند 3 .

اقامه ی دعوا


برای اقامه دعوای حقوقی باید در محل اقامت صادرکننده چک، دعوا طرح شود و اگر محل اقامت فرد صادرکننده چک تهران است و چک در شهرستان باشد، در تهران باید برای اقامه دعوای چک، اقدام شود. اگر طرفین، در محل دیگری اقدام به عقد قرارداد کرده باشند یا در قرارداد خود، محل دیگری را برای انجام تعهد مشخص کرده باشند یا محل بانک صادرکننده دسته چک، محلی متفاوت از محل اقامت صادرکننده چک باشد، در این صورت علاوه بر محل اقامت صادرکننده، در این سه محل هم می توان اقدام به طرح دعوا کرد.

نظرات کاربران