همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش سی و چهارم فوریت خیار عیب و مواردی که طبق قانون حق فسخ برای مشتری ساقط میشود-همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان فوریت خیار عیب ومواردی که طبق ماده 429 قانون مدنی حق فسخ برای مشتری ساقط میشود خواهیم پراخت.

مالکیت ، عقود و قرارداد ها | قراردادها | اختیار فسخ قراردادها

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش سی و چهارم فوریت خیار عیب و مواردی که طبق قانون حق فسخ برای مشتری ساقط میشود-همراه با فایل صوتی

در توجیه ماده 425 قانون مدنی میتوان گفت از آنجا که ضمان معاوضی پیش از تسلیم به عهده ی فروشنده است،مسئولیت عیب حادث در این دوران «بین عقد و تسلیم »نیز با او است.در همین خصوص ماده 388 قانون مدنی مقرر داشته است:اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود، مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید. در فرض تبری از عیوب، فروشنده اعلام میکند که ضمان ناشی از عیب را برعهده نمیگیرد یا مبیع را با تمام عیوب احتمالی آن میفروشد نه بر مبنای سلامت آن.ماده 436 قانون مدنی در این باره اعلام میدارد که: اگر بایع از عیوب مبیع،تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری درصورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع ازعیب خاصی تبّرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

اما بطور کلی میتوان گفت در اکثر موارد ،معامله کنندگان به عیب حادث عیبی که بعد از عقد حادث میشود توجه ندارند و مقصودشان تبری از عیوب موجود در زمان عقد است .شرط تبری از عیوب در صورتی موثر است که در پنهان داشتن عیب تدلیسی رخ نداده باشد .زیرا در این صورت این عیب مشمول خیار تدلیس میشود و خیار تدلیس باقی است ،زیرا طرفین با تبری از عیوب ،خیار عیب را ساقط کرده اند .

خیار عیب بعد از علم به آن فوری است .منظور از فوریت ،فوریت عرفی میباشد. یعنی مشتری باید در کوتاهترین مدتی که عرفا لازم است اراده ی خود را بر فسخ معامله به طرف دیگر اعلام کند و تاخیر در این امر موجب سقوط خیار خواهد بود و خریدار با سقوط خیار ،دیگر حق مطالبه ی ارش را هم نخواهد داشت.فوریت خیار عیب برای آن است که ممکن است بایع از تاخیر در بکاربردن آن زیان ببیند و قانونگذار اجازه نمیدهد که مشتری با تاخیر خود در این باب زیانی به بایع وارد اورد .

سقوط خیار ، دو اختیار فسخ و مطالبه ی ارش را از بین می برد.

نکته :

در صورت اهمال مشتری و عدم اعمال خیار در مهلت عرفی ،خیار عیب ساقط میشود ولی اینکه ایا حق ارش نیز ساقط میشود یا خیر ،دو نظر وجود دارد :

دکتر کاتوزیان معتقد میباشند که خیار شامل هر دو اختیار فسخ و ارش میباشد ،بنابراین ارش هم ساقط میشود .

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش سی و چهارم فوریت خیار عیب و مواردی که طبق قانون حق فسخ برای مشتری ساقط میشود-همراه با فایل صوتی


اما دکتر امامی و دکتر صفایی معتقدند که در این فرض اگرچه خیار ساقط میشود ولی حق مطالبه ارش باقی می ماند .

ملاک اصولا نظر دکتر کاتوزیان میباشد ولی خسارت ناشی از عیب را که کالای معیوب ایجاد میکند ،نباید با خیار عیب مخلوط کرد زیرا در این صورت فروشنده مقصر مسئول است و این ضمان تابع سقوط خیار عیب نیست.

نکات:

الف : مطابق با ماده 429قانون مدنی مواردی که حق فسخ برای مشتری ساقط میشود و ارش باقی میماند عبارتند از :

1.تلف شدن مبیع نزد مشتری یا انتقال آن به غیر .

2.در صورتی که در مبیع تغییری پیدا شود ،اعم از اینکه به فعل مشتری باشد یا نه.

3.در صورتیکه بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود ،مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در اینصورت مانع از فسخ و رد نیست.
نظرات کاربران