شخصیت حقیقی و حقوقی تاجر

منظور از شخصیت حقیقی و حقوقی تاجر چیست؟

مطابق ماده 1 قانون تجارت ،تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی مشمول تعریف تاجر میشوند.

همراه با فایل صوتی 17 بهمن 1398 , مهدیس گودرزی