جستجوی نمونه دادخواست،شکوائیه و ...


انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش سیزدهم،بررسی دیه نخاع ، کپل ،ترقوه و دیه دنده - همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی مواد 648 و649 قانون مجازات اسلامی در خصوص دیه ی قطع نخاع و مواد 650 تا652 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارد بر کپل و دیه آن و همچنین به بررسی مواد 653 تا 656 این قانون در خصوص دیه ی دنده و ترقوه میپردازیم.
همراه با فایل صوتی 12 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش دوازدهم، ادامه دیه دست و ستون فقرات - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 642 تا 646 در خصوص جراحات دست و پا و دیه ی آن و ماده 647 قانون مجازات اسلامی در خصوص دیه ستون فقرات ،نخاع و نشیمنگاه صحبت کرده است.
همراه با فایل صوتی 12 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش یازدهم، دیه دست و پا - همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی مواد جراحات وارده بر دست و پا مطابق با مواد 635 تا 646 قانون مجازات اسلامی میپردازیم.
همراه با فایل صوتی 12 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش دهم، دیه گردن و فک - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 624 و 625 در خصوص دیه دندان و مواد 626 تا 628 قانون مجازات اسلامی در خصوص دیه یگردن و مواد 629 تا 632 این قانون در خصوص جراحات وارد بر فک و دیه ی آنها میپردازیم .
همراه با فایل صوتی 11 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش نهم، ادامه دیه دندان- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 617 تا 623 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارد بر دندان (دندانهاي جلو و دندانهاي عقب که در چهار سمت پاياني از بالا و پايين )میپردازیم.
همراه با فایل صوتی 12 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش هشتم، دیه زبان و دندان- همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی مواد تبصره های ماده 611 و مواد 612و613 و614 و 615 قانون مجازات اسلامی در خصوص دیه زبان و ماده 616 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات دندان میپردازیم.
همراه با فایل صوتی 11 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش هفتم، دیه پارگی لب ها- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان ماده 608 تا 610 قانون مجازات اسلامی در خصوص دیه ی لب و ماده 611 قانون مجازات اسلامی همین قانون در خصوص دیه ی زبان میپردازیم.
همراه با فایل صوتی 11 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش ششم، دیه لب - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان سایر تبصره های ماده 709 و 710 قانون مجازات اسلامی و همچنین به بیان ماده607 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با دیه ی لب خواهیم پرداخت.
همراه با فایل صوتی 11 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش پنجم، ادامه ارش جراحت های وارد شده به سر و صورت بخش سوم- همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی آخرین مورد از این جراحات یعنی جراحت دامغه و همچنین نکات بیان شده در تبصره ماده 709 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.
همراه با فایل صوتی 10 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

انواع جراحات و میزان دیه آنها - بخش چهارم،ارش جراحت های وارد شده به سر و صورت-بخش دوم- همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی مفهوم سایر این جراحات مطابق با ماده 709 قانون مجازات اسلامی (6.هاشمه 7.منقله 8.مامومه ) میپردازیم.
همراه با فایل صوتی 10 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش سوم،انواع دیه و ارش جراحت های وارد شده به سر و صورت-بخش اول- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان شرح انواع دیه و ارش جراحت های وارد شده به سر و صورت طبق ماده 709 قانون مجازات اسلامی میپردازیم.
همراه با فایل صوتی 10 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش دوم،مفهوم عاقله و تغلیظ دیه- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مفهوم عاقله در پرداخت دیه طبق ماده 468 قانون مجازات اسلامی و همچنین مفهوم تغلیظ دیه و شرایطی که موجب ایجاد آن میشودمیپردازیم.
همراه با فایل صوتی 10 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi