آثار ازدواج

به محض اینکه ازدواج(نکاح) به طور صحیح واقع میشود، تکالیفی را برای زن و شوهر ایجاد میکند، ماده 1102 قانون مدنی در رابطه با همین مساله بیان داشته : همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.

فهرست

آثار ازدواج

ازدواج (نکاح) دائم یکی عقود اجتماعی است و آثار آن فقط محدود به دو طرف عقد نمیشود، بلکه نه تنها سرنوشت خودشان بلکه سرنوشت فرزندانشان نیز به این پیمان و استوار بودن آن بستگی دارد و همچنین نظم انجتماعی نیز وابسته به پایدار بودن این عقد اجتماعی است. از جمله تکالیف مشترک زوجین: حسن معاشرت ، وفاداری و معاضدت.

بخش اول

ازدواج (نکاح) دائم یکی عقود اجتماعی است و آثار آن فقط محدود به دو طرف عقد نمیشود، بلکه نه تنها سرنوشت خودشان بلکه سرنوشت فرزندانشان نیز به این پیمان و استوار بودن آن بستگی دارد و همچنین نظم انجتماعی نیز وابسته به پایدار بودن این عقد اجتماعی است.

به محض اینکه ازدواج(نکاح) به طور صحیح واقع میشود، تکالیفی را برای زن و شوهر ایجاد میکند، ماده 1102 قانون مدنی در رابطه با همین مساله بیان داشته : همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.
آثار حقوقی که نکاح دارد، در دو بخش خلاصه میشود، یکی آثاری که جنبه غیر مالی دارند و مربوط به روبط شخصی و عاطفی زوجین است و یکی آثاری که جنبه مالی دارند مثل مهریه ، نفقه و مسائل مشابه

روابط شخصی زوجین

روابط شخصی زوجین، شامل تکالیف مشترک زوجین و همچنین تکالیف اختصاصی شوهر نسبت به زن می باشد.

تکالیف مشترک زوجین:

  • حسن معاشرت: حسن معاشرت یکی از تکالیف مشترک زن و شوهر است و در ماده 1103 قانون مدنی آمده است که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند ، حسن معاشرت یا خوش رفتاری زن و شوهر، طبق عرف و عادت و بر حسب زمان و مکان ممکن است متغیر باشد، یعنی اینکه ممکن است حسن معاشرت در فرهنگ یک منطقه یا یک خانوده با دیگر مناطق و خانواده ها متفاوت باشد. اگر زن و شوهر نسبت به یکدیگر حسن معاشرت نداشته باشند، این مورد ضمانت اجرا داشته و ضمانت اجرای آن سقوط حق نفقه زن، برای مرد و دادن حق طلاق برای زن است. ماده 1108 در خصوص سقوط حق نفقه بیان کرده که هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

آثار ازدواج


بخش دوم

  • معاضدت: طبق ماده 1104 قانون مدنی، زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگرمعاضدت نمایند. معاضدت در لغت به معنی همکاری و کمک است. هدف اصلی ازدواج، همکاری در زندگی مشترک و اشتراک مساعی زن و شوهر در تامین سعادت و رفاه خانواده است و در صورتی که این مورد رعایت نشود، هر کدام از طرفین میتوانند طرف متخلف را از طریق دادگاه به این امر ملزم کنند.

  • وفاداری : زن و شوهر باید نسبت به یکدیگر وفادار بوده و از برقراری روابط نامشروع و یا خارج از خانواده و شکستن حریم خانواده جلوگیری کنند. لطمه ای که در اثر روابط نامشروع زن یا شوهر به اساس و بنیاد خانواده وارد میشود از نظر حقوقی ، بی مکافات نمانده ، پس نباید وفاداری به همسر را تنها تکلیف اخلاقی پنداشت ، چونکه قوانین حقوقی روابط جنسی کسی را که ازدواج کرده را با دیگران ممنوع کرده. در قانون مجازات اسلامی در ماده 225 کیفر مرد و زن ازدواج کرده را در صورت بودن شرایط خاص تا مرز اعدام، تعیین کرده. همین مورد نشان میدهد که وفاداری تا چه حد در یک جامعه مهم است و ارتباط آن با نظم عمومی بسیار مشهود است.ضمانت اجرای عدم وفاداری از نظر حقوقی، طلاق است و از طرف دیگر همسری که از این راه خسارت میبیند، میتواند جبران خسارت مادی و معنوی خود را از طرف مقابل مطالبه کند.

آثار ازدواج(نکاح) بخش دوم
نظرات کاربران