تحریر ترکه

ترکه و موارد مهمی که باید درباره آن بدانید

یکی از امور راجع به ترکه مطابق ماده 162 قانون امور حسبی ،تحریر ترکه است.ماده 206 قانون امور حسبی بیان میدارد که : مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است

همراه با فایل صوتی 16 مهر 1398 , تیم احقاق

تحریر ترکه - بخش ششم بیان مواد 216 و 217 و 222 و 223 امور حسبی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 216 و 217 و 222 و 223 قانون امور حسبی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 16 مهر 1398 , مهدیس گودرزی

تحریر ترکه - بخش پنجم بیان وظایف مرجع صالح در تحریر ترکه و مواد 212 تا 215 امور حسبی در خصوص تحریر ترکه- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان وظایف مرجع صالح در تحریر ترکه و مواد 212 تا 215 قانون امور حسبی در خصوص تحریر ترکه خواهیم پرداخت .

همراه با فایل صوتی 16 مهر 1398 , مهدیس گودرزی

تحریر ترکه - بخش چهارم بیان مواد 241 و 254 و 255 و 257 امور حسبی و بیان مراجع صالح به رسیدگی طبق مواد 163 تا 165امور حسبی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 241 و 254 و 255 و 257 قانون امور حسبی و بیان مراجع صالح به رسیدگی طبق مواد 163 تا 165 قانون امور حسبی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 16 مهر 1398 , مهدیس گودرزی

تحریر ترکه - بخش سوم بیان مفهوم قبول یا رد ترکه و مواد 248 و 249 و250 قانون امور حسبی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مفهوم قبول یا رد ترکه و مواد 248 و 249 و250 قانون امور حسبی در این خصوص خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 31 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

تحریر ترکه - بخش دوم بیان راه های تحریر ترکه و مواد 218 و 219 و220 و 221 و 240 و بیان موارد الزامی تحریر ترکه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان راههای تحریر ترکه و مواد 218 و 219 و220 و 221 و 240 و بیان موارد الزامی تحریر ترکه خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 31 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

تحریر ترکه - بخش اول بیان مفهوم تحریر ترکه و تعریف قانونی آن و ترتیب تحریر ترکه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مفهوم تحریر ترکه و تعریف قانونی آن و ترتیب تحریر ترکه و بررسی مواد 206 و 208 و 209 و 210 و 212 قانون امور حسبی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 31 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی