انواع معاملات تجاری

معاملات ذاتی و تبعی

انواع معامله و تعریف آن ٬ معاملات برواتی ٬ قوانین انجام معاملات

معاملات تجاری عبارت است از معامله ای که به قصد انتفاع انجام گیرد .معاملات تجاری دو دسته اند : 1-معاملات ذاتاً تجاری 2- معاملات تجاری تبعی

همراه با فایل صوتی 27 شهریور 1398 , تیم احقاق

معاملات تجارتی به چند دسته تقسیم میشوند بخش پایانی

در پست های قبلی به بررسی و تحلیل برخی از بند های دهگانه ماده دو قانون تجارت پرداختیم .در این ماده معاملات ذاتا تجاری را بیان نموده است .در پست قبل تا آنجا پیش رفتیم که بیان داشتیم که مقصود از عباراتی چون تصدی یا مال منقول و ... در معاملات تجاری چیست. در ابتدای این پست باتوجه به بند سه ماده دو قانون تجارت به بررسی مفاهیمی چون دلال ،عامل و حق العمل کار خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 09 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

معاملات تجارتی به چند دسته تقسیم میشوند بخش دوم

در پست قبل به بیان انواع تقسیمات معاملات تجاری و هم چنین به بررسی بند هایی از ماده دو قانون تجارت در ارتباط با معاملات ذاتا تجاری پرداختیم.حال در این پست به بررسی و تحلیل سایر بند های نام برده شده در این ماده خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 09 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

معاملات تجارتی به چند دسته تقسیم میشوند بخش اول

در ابتدا لازم میدانم که تعریفی از معاملات تجاری به عمل آورده شود معاملات تجاری عبارت است از معامله ای که به قصد انتفاع انجام گیرد.در این پست میخواهیم به بررسی انواع معاملات تجاری بپردازیم

همراه با فایل صوتی 08 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی