اعسار

اعسار

اعسار چیست، درخواست اعسار، حکم اعسار

در زندگی روزمره اصل بر این است که فردی که به دیگری بدهکار است میبایست در مهلت تعیین شده از عهده ی تعهد یا تعهدات خود برآید اما ممکن است شرایطی برای فرد متعهد بوجود بیاید که نتواند از عهده ی انجام تعهدات خود بر آید. یکی از این شرایط که فرد متعهد با عارض شدن آن نمیتواند از عهده ی تعهدات خود برآید، اعسار میباشد. اعسار درلغت به معنای نیازمند شدن و تنگ دست گردیدن است.

همراه با فایل صوتی 27 آذر 1398 , مهدیس گودرزی