آثار ازدواج

آثار ازدواج

به محض اینکه ازدواج(نکاح) به طور صحیح واقع میشود، تکالیفی را برای زن و شوهر ایجاد میکند، ماده 1102 قانون مدنی در رابطه با همین مساله بیان داشته : همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.

همراه با فایل صوتی 14 شهریور 1398 , تیم احقاق